خدمات این شرکت شامل مراحل مختلف کار بوده و به صورت زیر تقسیم بندی می گردند:

لطفا با فشردن دکمه های قرمز رنگ دو طرف صفحه به جلو یا عقب پیمایش کنید

1- مطالعات اقتصادی اولیه طرح
3- ارائه خدمات مدیریت طرح
5- ارزیابی و برآورد هزینه
7- مهندسی پایه
9- ارائه خدمات مربوط به خرید کالا
11- ارائه خدمات مربوط به برنامه ریزی و کنترل حمل و نقل کالا از مبداء تا پای کار
13- مدیریت و هماهنگی کاری اجرائی
15- راه اندازی
2- ارائه تکنولوژی فرآیندی
4- برنامه ریزی طرح
6- طراحی مقدماتی پروژه
8- مهندسی تفصیلی
10- ارائه خدمات مربوط به بازرسی فنی
12- خدمات مربوط به نظارت عالیه و کارگاهی
14- خدمات آموزشی
16- انجام پروژه بصورت کلید گردان
فهرست