زمینه های اصلی فعالیت شرکت مهندسی کاهنربا بشرح زیر است

 •   صنایع نفت و گاز و  پتروشیمی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع فرآوری مواد معدنی در گرایشهای فلزات آهنی و غیرآهنی
 • خطوط لوله و انتقال آب , نفت و گاز
 • کنترل آلودگی زیست محیطی از جمله جذب SO2 موجود در گازهای خروجی از کوره های ذوب
 • تصفیه آب و پساب
 • صنایع سیمان
 • صنایع شیشه
 • صنایع کود شیمیایی
 • صنایع فرآوری نمکهای فلزات و تولید پتاس
 • خطوط انتقال مواد و خردایش
فهرست